RÅD OCH ANVISNINGAR


Hyresbetalning                
Hyran ska betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Den kan betalas över bankgiro med avi eller via autogiro. Blankett för att ansöka om betalning via autogiro kan skrivas ut här eller hämtas hos Grums Hyresbostäder.

Uthyrning i andra hand     
Om du t ex ska arbeta eller studera på annan ort men inte vill säga upp din lägenhet finns möjlighet att hyra ut den i andra hand. Detta måste du ansöka om och det skall godkännas av Grums Hyresbostäder AB. En andrahandsuthyrning tillåts endast under en tidsbegränsad period. Det är alltid du som förstahandshyresgäst som bär ansvaret för att lägenheten sköts både ekonomiskt och vid eventuella skador och störningar i boendet.

Överlåtelse   
En hyresgäst får enligt hyreslagen inte överlåta hyresrätten till annan person. Undantagna från denna regel är närstående, som varaktigt sammanbor med hyresgästen. I sådana fall kan hyresnämnden pröva tillståndsfrågan. Tillstånd ges om hyresvärden skäligen kan godta förändringen. Vid bodelning, boskillnad, äktenskapsskillnad eller hyresgästens död gäller att den andre maken får träda i hyresgästens eller dödsboets ställe om bostadslägenheten varit gemensam bostad för makarna.

Balkongskydd m.m.          
Balkongskydd, blomlådor och liknande, får uppsättas efter anvisning av hyresvärden. Denna anvisning är nödvändig då hyresvärden har ansvar för fastighetens utseende samt för att uppsatta föremål inte förorsakar skador på andra föremål eller personer.

Anslag och meddelanden  
Hyresgäster äger endast rätt att uppsätta meddelande och anslag i portar och entréer på här för särskild markerad plats.

Installationer                      
Endast person med särskild behörighet får göra ingrepp i ledningar för vatten, avlopp och el. Hyresvärden kan anvisa behörig installatör för t. ex. installation av tvätt- eller diskmaskin.

Anmäl skada                      
Uppkommer skada i lägenheten med tillhörande utrymmen eller visar sig brist som ofördröjligen måste avhjälpas för att allvarlig olägenhet icke skall uppstå, är hyresgästen skyldig att genast lämna hyresvärden meddelande om skadan eller bristen.

Hyresvärdens skadeansvar
Normalt skall hyresgästen kontakta företaget om något skall åtgärdas i lägenheten. Har hyresvärden och dess personal därvid varit vårdslösa så att skada uppstått, svarar dessa för skadan. I vissa fall blir inte hyresvärden ansvarig för skada som orsakas av dennes personal. Så är fallet om personalen utför privata uppdrag åt hyresgästen på dennes begäran.

Hyresgästens skadeansvar  
Enligt hyreslagen skall hyresgästen ersätta hyresvärden för de skador som uppkommer i lägenheten genom hyresgästens eget vållande. Hyresgästen ansvarar även för skador i lägenheten som genom vårdslöshet eller försummelse förorsakats av någon som hör till hens hushåll eller gästar henom eller av annan som han inrymt i lägenheten (t. ex. inneboende) eller som där utför arbete för hens räkning. För brandskada som hen inte själv vållat är hen dock ansvarig endast om hen brustit i den omsorg och tillsyn som hen borde iakttagit.

Observeras bör att hyresgäst dock inte ansvarar för så kallat normalt slitage, som det åligger hyresvärden att med vissa tidsintervaller åtgärda utan extra kostnad för hyresgästen. Inträffar någon skada skall hyresvärden omgående meddelas, för undvikande av att skadorna förvärras. Av lagtexten kan utläsas att om en hyresgäst själv anskaffat och inkopplat t. ex. tvätt- eller diskmaskin och detta skett på sådant sätt att läckage uppstår, svarar hyresgästen för uppkommen skada om vårdslöshet föreligger. Samma gäller om ett akvarium går sönder eller blir otätt och skada på fastigheten uppstår.

Brandvarnare
Brandvarnare räddar många liv. Därför har vi monterat brandvarnare i alla lägenheter. Du som hyresgäst har ansvaret för att regelbundet kontrollera att den fungerar. Byt batteri och rengör den från smuts och damm. Ring 112 om brand uppstår. Använd aldrig hiss vid utrymning.

Batterier
Att tänka på vid förvaring av batterier, klicka härPDF.

Elabonnemang
Grums Hyresbostäder har som service till våra hyresgäster att vi anmäler, nytt el abonnemang vid inflyttning och säger upp el abonnemang vid utflyttning, till Fortum. Detta gäller också vid byte av lägenhet inom bolaget. Som hyresgäst hos Grums Hyresbostäder förbinder du dig att inneha ett el abonnemang under hela kontraktstiden.

Hemförsäkring                   
När du bor i Grums Hyresbostäders fastigheter har du enligt hyreskontraktet skyldighet att inneha en hemförsäkring under hela kontraktstiden.

Grilla på balkongen
Det är endast tillåtet att använda elgrill på balkongen. Att grilla med kolgrill är tillåtet om grillen står minst 10 m från fastigheten och att det inte ryker in i lägenheterna.

Katter och hundar             
Hyresgäster som har katter eller hundar måste, för den allmänna trevnadens skull, övervaka dem så att de inte stör andra hyresgäster eller förorenar. Djuren får heller inte springa lösa i trappuppgångar, på gårdsplaner eller i planteringar. Det är särskilt viktigt att de hålles borta från barnens lekplatser.

Fågelmatning
Det är inte tillåtet att mata fåglar genom att kasta eller lägga ut mat till dessa innom våra bostadsområden.    

Lägenhetsvisning               
När en lägenhet är uppsagd är boende hyresgäst skyldig att under uppsägningstiden låta visa lägenheten för sökande på lämplig tid som hyresgäst och sökande kommer överens om.

Besiktning                         
När lägenheten ska besiktigas av hyresvärden bör hyresgästen vara närvarande.

Får man måla och tapetsera själv?
Du får själv måla och tapetsera din lägenhet i diskreta färger. Arbetet måste dock vara fackmannamässigt utfört. Om vi måste göra om efter dig blir du skadeståndsskyldig.

Senast uppdaterad: 2019-09-19


Grums Hyresbostäder AB • Åsgatan 7 • 664 32 Grums • Tel. 0555-422 80 • grumshyresbostader@grums.se