Skadeansvar

Anmäl till oss om det skulle bli en skada. Nedan följer information från Hyreslagen gällande ansvar vid skada.

Anmäl skada

Uppkommer skada i lägenheten med tillhörande utrymmen eller visar sig brist som ofördröjligen måste avhjälpas för att allvarlig olägenhet icke ska uppstå, är hyresgästen skyldig att genast lämna hyresvärden meddelande om skadan eller bristen.

Hyresvärdens skadeansvar

Normalt ska hyresgästen kontakta företaget om något skall åtgärdas i lägenheten. Har hyresvärden och dess personal därvid varit vårdslösa så att skada uppstått, svarar dessa för skadan. I vissa fall blir inte hyresvärden ansvarig för skada som orsakas av dennes personal. Så är fallet om personalen utför privata uppdrag åt hyresgästen på dennes begäran.

Hyresgästens skadeansvar

Enligt hyreslagen ska hyresgästen ersätta hyresvärden för de skador som uppkommer i lägenheten genom hyresgästens eget vållande. Hyresgästen ansvarar även för skador i lägenheten som genom vårdslöshet eller försummelse förorsakats av någon som hör till hens hushåll eller gästar henom eller av annan som han inrymt i lägenheten (till exempel inneboende) eller som där utför arbete för hens räkning. För brandskada som hen inte själv vållat är hen dock ansvarig endast om hen brustit i den omsorg och tillsyn som hen borde iakttagit.

Observeras bör att hyresgäst dock inte ansvarar för så kallat normalt slitage, som det åligger hyresvärden att med vissa tidsintervaller åtgärda utan extra kostnad för hyresgästen. Inträffar någon skada ska hyresvärden omgående meddelas, för undvikande av att skadorna förvärras.

Av lagtexten kan utläsas att om en hyresgäst själv anskaffat och inkopplat till exempel tvätt- eller diskmaskin och detta skett på sådant sätt att läckage uppstår, svarar hyresgästen för uppkommen skada om vårdslöshet föreligger. Samma gäller om ett akvarium går sönder eller blir otätt och skada på fastigheten uppstår.

Uppdaterad: 2020-08-21

Navigera vidare